Česká literární bibliografie je zpracovávaná v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. po bezmála 70 let. Je tvořena průběžně aktualizovaným souborem bibliografických databází, které systematicky podchycují kulturní publicistiku i odborné texty o české literatuře a literárním životě v českých zemích.

Open access

Veškeré zdroje České literární bibliografie jsou uživatelům k dispozici bez jakýchkoli omezení online prostřednictvím těchto webových stránek.

2182252

Záznamů
celkem

1602746

Lístků
v RETROBI

579506

Záznamů
v Alephu

37020

Osobnostních
hesel

9157

Články
z exilu

6472

Článků
z internetu

4102

Článků ze
samizdatu

1505

Excerpovaných
časopisů

 • Parametry databází

  Bibliografické databáze ÚČL svými parametry (chronologické pokrytí 1770–současnost, cca 1500 zpracovaných titulů, přes 2,2 miliony záznamů) představují nejrozsáhlejší oborovou bibliografii v ČR. Návazná personální databáze České literární osobnosti podchycuje základní biografické údaje o cca 37 000 osobnostech literárního života. Svazek bibliografických databází ČLB prošel v průběhu roku 2014 úspěšně hodnocením ze strany MŠMT ČR a s platností od roku 2016 byl pod názvem Česká literární bibliografie (ČLB) zařazen na tzv. Cestovní mapu velkých infrastruktur ČR pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Jádrem činnosti ČLB je zpracovávání, systematické vytěžování a další kontinuální rozvoj bibliografických, biografických a pomocných databází ÚČL.

 • Návštěvnost

  Statistiky návštěvnosti jednotlivých databází České literární bibliografie ukazují, že roční využití infrastruktury přesahuje 90 000 návštěv (údaj za rok 2017) a dále se zvyšuje. V průměru cca 25 % uživatelů databází ČLB přitom tvoří badatelé ze zahraničí, zhruba 50 % představují vysokoškolští studenti, 25 % výzkumní pracovníci, zbytek mediální profesionálové a kulturní veřejnost.

 • Jak citovat

  Ústav pro českou literaturu AV ČR nadále poskytuje veškeré internetové zdroje zdarma. Se zařazením České literární bibliografie na Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 2016–2022 souvisí nově zavedená povinnost citovat tyto zdroje.

   Vstupem do každé z databází se proto uživatel zavazuje odkázat na ně v každé publikaci, kvalifikační, doktorské nebo habilitační práci, a to následující doporučenou formou:

  „Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).“

  Citace se uvádí na vhodném místě: v případě studií v první poznámce pod čarou nebo vysvětlivce, za textem apod.; v případě knižních publikací v redakční nebo bibliografické poznámce, na úvod seznamu literatury apod.

Činnost výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie je od roku 2016 podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivit na podporu výzkumných infrastruktur (kód projektu LM2015059).

Bibliografie české literární vědy

(od roku 1945)

Databáze pokrývá excerpci od roku 1945 po současnost. Obsah databáze:

- záznamy z období 1945 - 1960,

- konvertované bibliografické báze pořizované v systému ISIS (Bibliografie české literární vědy 1961–2012, Databáze českého exilu, Databáze RET),

- záznamy z období po 1. srpnu 2012,

- databáze českého literárního internetu,

- databáze českého literárního samizdatu.

Česká literatura v exilu - CLE

(1948–1989)

Databáze obsahuje záznamy cca 1 400 knih vydaných v českých exilových nakladatelstvích v letech 1948–1989 a záznamy statí s literární tematikou v českých exilových časopisech z uvedeného období. Exilové časopisy vycházející dále po roce 1989 jsou excerpovány v databázi Bibliografie české literární vědy. Obsahově se databáze CLE kryje s publikací Františka Knoppa Česká literatura v exilu 1948–1989 (Praha, Makropulos 1996).

Retrospektivní bibliografie - RETROBI

Lístková kartotéka (do roku 1945)

Prezentační systém RETROBI, vyvinutý s laskavou podporou MŠMT v rámci projektu VZ09004, zpřístupňuje zdigitalizovanou lístkovou kartotéku Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945. Stav excerpce je možno ověřit v databázi excerpovaných časopisů zde. Retrospektivní bibliografie české literatury představuje největší oborovou bibliografii v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.

Retrospektivní bibliografie – Databáze RET

(do roku 1945)

Zakonzervovaná databázová verze Retrospektivní bibliografie 1770–1945 (databáze RET v systému ISIS) obsahuje přepis větší části excerpt z její předmětové části, tj. cca 1/20 dat přístupných v systému RETROBI. Stav excerpce je možno ověřit v databázi excerpovaných časopisů zde.

České literární osobnosti - CLO

Biografická databáze

Databáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti. Vznikla na podkladě archivní sbírky, která začala být v letech 2004–2008 převáděna do elektronické formy v rámci grantového projektu MŠMT č. 1N04172. Pro období let 2009–2011 byl další rozvoj databáze podpořen MŠMT v rámci programu INFOZ (projekt VZ09001).

Databáze literárních cen

Databáze obsahuje přehled cen, oceněných osob a porotců. Zahrnuje literární ceny udělované v ČR. Databáze je průběžně doplňována a aktualizována.

Databáze excerpovaných časopisů

V databázi je možno zjistit stav excerpce jednotlivých titulů dle jednotlivých excerptorů a let.