Historie

Počátky práce na dnešní bázi Česká literární věda spadají do počátku 60. let, kdy se v ÚČL začaly zpracovávat tištěné bibliografické ročenky – první z nich pro rok 1962 vyšla již roku 1964, v průběhu následujících let byl zpětně doplněn rok 1961 a souvislá řada po jednotlivých letech byla uzavřena dvousvazkovou ročenkou pro rok 1980, která vyšla roku 1992.

 

Narůstající zpoždění mezi zpracovávaným rokem a rokem, kdy byla příslušná ročenka vydána, vzniknuvší zejména v sedmdesátých letech, spo­lu s rychlým nástupem a rozvojem informačních technologií daly roku 1990 impuls k zásadní změně podoby ústavní bibliografické práce. Od tohoto roku začala být ústavní bibliografie vedena v podobě počítačové databáze, a to v systému ISIS.

 

V průběhu následujících šesti let tak byl do elektronické podoby zpracován nejen průběžný nový přírůstek knihovny ÚČL, ale zpětně byla též přepsána excerpta pro období 1981–1990, která byla připravena v podobě excerpčních lístků jako podklad pro vydá­ní tištěných ročenek. Jejich vydávání bylo k ro­ku zpracování 1980 na počátku 90. let ukon­čeno, což do budoucna uvolnilo kapacity zaměstnan­ců bibliografického pracoviště, kteří se namísto časově náročné redakce ročních soupisů mohli více věnovat excerpční práci. S platností od roku 1997 došlo ke změně struktury databáze, neboť stará verze, v níž byla jako selekční hodnoty vyčleněna prakticky jen osobní jména, už nevyhovovala dobovým potře­bám. Výsledkem tak byla větší standardizace s obecnými knihovními normami i pročleněnější struktura bibliografického záznamu umož­ňu­jí­cí detailnější a strukturovanější vyhledávání.

 

V tomto novém formátu byly na přelomu tisíciletí do databázové podoby převedeny i kom­plet­ní tištěné bibliografické ročenky pro léta 1961–1980 a vznikl tak databázový komplex souvisle pokrývající období od roku 1961, pravidelně týdně aktualizovaný o nové přírůstky a průběžně doplňovaný i o zpětnou excerpci titulů, které nebyly z nějakého důvodu zpracovány při předchozí excerpci. Roku 2004 se pak podařilo nad bibliografickými databázemi zprovoznit webové vyhledávací rozhraní a výsledky excerpce zpřístupnit on-line i mimoústavním zájemcům.

 

V této podobě bibliografické báze ÚČL fungovaly až do roku 2012, kdy po dokončení projektu digitalizace Retrospektivní bibliografie začaly být činěny praktické kroky k přechodu ústavní bibliografie na novou softwarovou platformu a začal tak být řešen problém technické zastaralosti stávajícího softwarového řešení, který na ně poslední dobou doléhal stále palčivěji. Platforma ISIS přes všechny své výhody a přednosti jako nerelační databáze již dlouhou dobu nevyhovovala aktuálním možnostem v oboru knihovnictví a informační vědy a nebylo ji možné zapojit do národních kooperačních sítí.

 

Na jaře roku 2012 tak bylo rozhodnuto o přechodu ústavní článkové bibliografie do systému Aleph, provozovaného pro jednotlivé aka­de­mic­ké ústavy Knihovnou AV ČR, v. v. i., na jehož platformě by se měly postupně integrovat i ostatní databáze ústavního Střediska literárněvědných informací. Od konce června 2012 bylo započato s plnohodnotnou excerpcí do nového systému přístupného na výše uvedené adrese na webu Knihovny AV. Stávající databáze v systému ISIS byly zakonzervovány a probíhá jejich konverze.