Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Pro redakce

Zájmem České literární bibliografie je poskytovat co nejaktuálnější a co nejúplnější data o tištěné i online produkci týkající se oboru české literatury a literární vědy a oborů souvisejících. Její databáze ročně zaznamenávají více než 100 000 přístupů zejména z řad odborné veřejnosti a vysokoškolských studentů, přičemž cca 20 % uživatelů k našim zdrojům přistupuje ze zahraničí. Zpracovaná data jsou k dispozici komukoli online formou open access.

Uvítáme proto jakékoli podněty ze strany redakcí stávajících či již zaniknuvších časopisů týkající se zpracování jimi vydávaného časopisu, zejména pak upozornění na nově vycházející tituly či na zřízení veřejně dostupných online archivů již excerpovaných časopisů. Stejně tak rádi navážeme systematičtější spolupráci.

Naší ambicí je přitom podchytit jakákoli v ČR vydávaná periodika, která pravidelně reflektují českou literaturu a literární dění, s výjimkou regionálních periodik typu městských zpravodajů. Periodika vydávaná mimo oficiální komunikační okruhy jsou posuzována individuálně.

Nabízíme možnost propojení plných textů Vašeho titulu s našimi bibliografickými záznamy, čímž je možné zvýšit čtenost a viditelnost Vámi vydávaného periodika. Rádi prodiskutujeme možnosti strojového zpracování Vašich digitálních archivů pro propojení s našimi záznamy.