Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Vědecká rada

Vědecká rada České literární bibliografie je poradním orgánem pro vedení ČLB. Je složena z renomovaných odborníků v oboru literárněvědných informací a literárněvědné bohemistiky z domácích i zahraničních pracovišť. Průběžně sleduje a vyhodnocuje chod ČLB, vyslovuje se ke strategickým otázkám jejího budoucího rozvoje a formuluje doporučení pro její budoucí rozvoj. Schází se alespoň jednou ročně během tzv. onsite visit k prezenčnímu zasedání, v mezičase probíhá komunikace elektronickou formou.

Stávající složení Vědecké rady České literární bibliografie:

Předsedkyně Rady:

dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski)

Členové:

Prof. Alessandro Catalano (Università di Padova)

Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Ing. Jiří Mika (Středočeská vědecká knihovna Kladno)

dr Tomasz Umerle (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk)

Tajemnice rady:

Mgr. Anna Gnot, Ph.D.

Biogramy

Joanna Czaplińska – polská literární vědkyně, bohemistka, překladatelka. Vyučuje na Opolské univerzitě. Zabývá se českou literaturou 2. poloviny 20. století (hlavně exilovou a populární). Autorka monografií: Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa (2001), Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w „młodej“ czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku (2006) a Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968 (2014).

Alessandro Catalano – italský literární historik, bohemista a překladatel. Vyučuje na univerzitě v Padově. Redaktor časopisu eSamizdat. Autor monografií: Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945–1959) (2008) a Zápas o svědomí: Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách (2008).

Michal Frankl – český historik zaměřený na problematiku antisemitismu a uprchlické politiky v českých zemích od 19. století k současnosti. Působil jako vedoucí oddělení holocaustu v Židovském muzeu v Praze a v současnosti pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Autor monografií: Emancipace od židů. Český antisemitismus na konci 19. století (2007) a Prag ist nunmehr antisemitisch. Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts (2011). Je řešitelem ERC Consolidator Grant Unlikely refuge? Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th Century.

Jiří Mika – český knihovník a literární historik. Spolupracuje s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Aktivně se podílel mj. na vývoji informatického zázemí pro Českou literární bibliografii. Dříve působil jako ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Autor biografie Otakara Zachara Mezi alembikem a spilkou (2012).

Tomasz Umerle – polský literární vědec. Působí jako zástupce vedoucího Pracovny současné bibliografie Polské akademie věd a je koordinátorem Bibliographical Data Working Group při konsorciu DARIAH-ERIC. Zaměřuje se na tematiku literární bibliografie a Digital Humanities. Autor monografií: Trocki – Storczyki – Literatura. Miejsce Literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rortyego (2015) a Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku (2018).