Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Open access

Databáze České literární bibliografie (ČLB) jsou k dispozici v režimu open access. Všichni uživatelé k nim mají neomezený přístup online a zdarma. Užití databází je podmíněno jejich náležitým citováním a uváděním informace o jejich využití u výstupů výzkumu a vývoje dle pokynů zde: https://clb.ucl.cas.cz/jak-citovat-clb/.

Obsah níže uvedených databází ČLB je zpřístupněn pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA 4.0), jejíž kompletní znění najdete zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.cs.

Seznam databází, které ČLB zpřístupňuje pod licencí CC BY-NC-SA 4.0:

Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Bibliografie českého literárního internetu

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Databáze literárních cen

Databáze literárních edic

Databáze excerpovaných časopisů

CC BY-NC-SA 4.0 definují rozsah pravomocí při nakládání s výše uvedenými databázemi České literární bibliografie (dále jako Dílo) následovně:

Uživatel je oprávněn:

  • – Dílo sdílet = vytěžovat, zužitkovávat, rozmnožovat a sdílet celý obsah databáze nebo podstatnou část obsahu databáze.
  • – Dílo upravit = pozměňovat nebo na něj navazovat.

Za těchto podmínek:

  • – Uvádět původ – Uživatel má povinnost uvést původ Díla předem stanoveným způsobem. Citace musí obsahovat informace o názvu a pořizovateli Díla, zdroji dat a odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní.
  • Neužívat Dílo komerčně – Je zakázáno Dílo užívat pro komerční účely.
  • Zachovávat licenci – Bude-li uživatel toto Dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musí svá odvozená Díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní Dílo.

Doporučený způsob, jak uvést původ: 

Toto dílo [název], jehož pořizovatelem je Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dostupné z: [URL odkaz], podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA 4.0). Plný text licenčních podmínek je dostupný z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.cs.

V případě dotazů, připomínek nebo zájmu o spolupráci nás kontaktujte na: clb@ucl.cas.cz