Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Digitalizace a zpřístupnění literárněvědných pramenů z fondu knihovny ÚČL AV ČR

Hlavním cílem projektu je zapojit Ústav pro českou literaturu do Národního programu ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS a zajistit ochranu unikátních dokumentů, které mají vysokou hodnotu pro odbornou, studentskou i občanskou veřejnost. Cílem je nejen zachránit pramennou základnu literárněvědného oboru, ale také ji zpřístupnit v souladu s autorským zákonem.

V rámci projektu bude digitalizováno 15 unikátních strojopisných sborníků z let 1978–1990. Sborníky byly většinou vydávány v souvislosti s jubilejním výročím významných českých odborníků v oboru bohemistiky a svým obsahem anebo formou představují z historického, společenského i odborného hlediska významné dokumenty, jejichž případná ztráta či zničení by zájemcům o literární obory ztížily možnosti jejich studia.

Projekt je řešen v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram 7 – Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS.

Identifikační údaje

Poskytovatel dotace:Ministerstvo kultury ČR
Program VISK 7
Doba řešení: 1. etapa: květen–prosinec 2023
Řešitel:Mgr. Veronika Zemanová
Ministerstvo kultury logo