Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Jak citovat ČLB

Databáze České literární bibliografie (ČLB) jsou k dispozici v režimu open access, všichni uživatelé k nim tedy mají neomezený přístup online a zdarma. Užití databází je podmíněno jejich náležitým citováním a uváděním informace o využití ČLB u výstupů výzkumu a vývoje dle následujících pokynů.

Jak uvádět dedikaci

Veškeré výstupy badatelů dosažené za použití výzkumné infrastruktury ČLB a vložené do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) musejí obsahovat náležité označení použité infrastruktury (podle § 32 odst. 4 zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje).

Vstupem do zdrojů České literární bibliografie se uživatel zavazuje odkázat na její využití v každé publikaci, kvalifikační práci či jiném výstupu, a to následující formou:

Základní dedikace
  • Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Příklad dedikace konkrétního zdroje
  • Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 / Současná bibliografie (od roku 1945) / Bibliografie současného českého internetu / aj., zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).

Uvedení této dedikace se pozitivně projeví v hodnocení výzkumné infrastruktury ČLB, a tím ovlivní i možnosti dalšího rozvoje služeb ČLB pro koncové uživatele. Proto prosím důsledně uvádějte využití ČLB i jejích zdrojů ve svých výstupech (odborných i laických publikacích, prezentacích apod.).

Jak citovat

Při využití informací získaných prostřednictvím databází ČLB je rovněž nezbytné řádně citovat jejich zdroj ve formě bibliografické citace. Povinnost dodržovat citační etiku je stanovena autorským zákonem č. 121/2000 Sb. V seznamu použitých zdrojů doporučujeme použít v souladu s mezinárodní citační normou ISO 690 následující znění:

  • Česká literární bibliografie (ČLB) [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://clb.ucl.cas.cz/.
Obecný vzor
  • [název databáze]. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://priklad.clb.ucl.cas.cz/.
Příklad konkrétního zdroje
  • Současná bibliografie (od roku 1945). Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno 2021-10-11]. Dostupné z: https://biblio.clb.ucl.cas.cz/.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na clb@ucl.cas.cz.