Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce digitalizace a IT

Sekce digitalizace a IT je v rámci ČLB odpovědná za správu dat a IT vývoj a provoz infrastruktury a do její kompetence spadá též agenda digitalizace a open access.

Ve vztahu k softwarovému zázemí infrastruktury je náplní práce IT pracovníků sekce Marcina Giersze a Josefa Svobody především správa uživatelského rozhraní vyhledávacího systému VuFind a vývoj a správa kontrolních skriptů a nástrojů pro sledování integrity dat. Kontrolní modul nyní sestává z několika vzájemně provázaných skriptů, zejména kontrolního skriptu (každodenní prověřování aktualizovaných záznamů na cca 200 podmínek), statistických skriptů (každoměsíční sledování počtů zpracovaných a aktualizovaných záznamů včetně sledování míry propojení na soubor národních autorit) a exportního modulu (speciální rozhraní pro export veškerých databázových polí do formátů csv, xml a json napojené na indexační nástroj SOLR). Připraven je také online formulář pro potřeby sběru bibliografických dat v rámci bohemistického konsorcia. Jednotlivé skripty jsou postupně zveřejňovány na nově založeném účtu v rámci platformy GitHub.

Koordinátorkou agendy open access a digtalizace je Veronika Zemanová, která se rozhodující měrou zasloužila o zavedení soudobých standardů z této oblasti do každodenní praxe ČLB i ÚČL. Zpracovány jsou dokumenty Open Access analýzy a návazné OA Strategie, zejména klíčový výstup Strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím 2022–2027, který na podzim 2022 schválila Rada ÚČL.

V roce 2023 bylo při ČLB zahájeno řešení projektu Digitalizace a zpřístupnění literárněvědných pramenů z fondu knihovny ÚČL AV ČR, který je podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu VISK 7. Jeho cílem je zajistit online zpřístupnění unikátních strojopisných sborníků z fondů ÚČL.

Marcin Giersz
Marcin Giersz
giersz@ucl.cas.cz
Ing. Josef Svoboda
josef.svoboda@ucl.cas.cz
222 828 131
Mgr. Veronika Zemanová
zemanova@ucl.cas.cz
222 828 126
Aktuality
Další aktuality