Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Nápověda

Databáze České literární bibliografie jsou zpřístupňovány prostřednictvím centrálního vyhledavače VuFind. Aktuálně systém umožňuje jednotné vyhledávání ve všech bibliografických databázích ČLB. Připravujeme postupnou integraci dalších zdrojů ČLB (databáze České literární osobnosti, databáze literárních cen atp.).

Jakékoli připomínky či komentáře uvítáme na adrese clb@ucl.cas.cz, na chybu lze upozornit také přímo u jednotlivého záznamu formou komentáře.

Zdroje dostupné ve VuFindu

Struktura záznamu

Každý jednotlivý záznam v bázi České literární bibliografie je anotovaný a obsahuje do dílčích polí či podpolí členěné informace o popisné jednotce. Některá pole jsou obligatorní (v tabulce níže podbarvena oranžově), jiná jsou vyplněna na základě úvahy zpracovatele záznamu (obvykle jde o tzv. věcný popis).

Veškerá relevantní pole (autor a zejména pole pro předmětový/věcný popis) jsou od přechodu na formát MARC21, tj. od roku 2012, systematicky propojována na tzv. soubor národních autorit, díky čemuž je v bázi možné např. odlišit jmenovce či homonymní termíny. Starší záznamy byly na soubor národních autorit napojovány v průběhu konverze. Pakliže to nebylo možné, je tento údaj doplňován ručně během redakce databáze.

Srovnání historicky užívaných databázových formátů v systému ISIS a aktuální struktury databáze v MARC21
Název pole ISIS – starší ISIS – mladší MARC21 Poznámka
Systémové číslo X X X Po konverzi nové, stará v 035.
Typ záznamu X X X U formátu „ISIS – starší“ doplněno při konverzi.
Názvy X X X V MARC21 řada variant, v ISIS případně řešeno poznámkou.
Autoři X X X Při konverzi sjednoceno dle pravidel MARC21.
Kód autorské role X X X Při konverzi sjednoceno dle pravidel MARC21.
Údaje o odpovědnosti   X X Při konverzi sjednoceno dle pravidel MARC21.
Název zdroje X X X Při konverzi sjednoceno dle pravidel MARC21.
Bibliografická citace X X X V ISIS jednotlivé části původně jako samostatná pole, při konverzi sjednoceno dle pravidel MARC21.
Označení vydání   X X
Nakladatelské údaje X X X
Fyzický popis   X X
Edice X X X
Poznámka   X X
Forma/žánr X X X V bázi ISIS řízený slovník s omezeným množstvím hodnot.
Jazyk   X X U formátu ISIS – starší při konverzi doplněn dle zdrojového dokumentu.
Země vydání     X U formátu ISIS dle možnosti doplněno na základě názvu časopisu či místa vydání.
Anotace X X X
Rozpis částí   X X U formátu ISIS – starší případně v anotaci.
Předmět – Odkazovaná díla X X X U formátu ISIS – starší druhé a další dílo v anotaci, poloautomaticky vyčleněno.
Předmět – Akce   X X U formátu ISIS – starší případně v anotaci, poloautomaticky vyčleněno.
Předmět – Osoby X X X
Předmět – Instituce   X X U formátu ISIS – starší případně v anotaci, poloautomaticky vyčleněno.
Předmět  Chronologický termín   X U formátu ISIS  starší nesledováno, u formátu ISIS  mladší doplněno na základě MDT.
Předmět  Geografický termín     X U formátu ISIS  starší v anotaci, u formátu ISIS  mladší jako klíčová slova; při konverzi vyčleněno jako samostatné pole.
Tematické skupiny X     Původní systém věcného popisu vycházející z tzv. bibliografických ročenek, při konverzi převeden na slovně vyjádřený věcný termín.
Klíčová slova X X X U formátu ISIS sem zapisovány hodnoty věcného popisu, které nebylo možné vyčlenit jinam, v MARC21 jen ty hodnoty vlastního věcného popisu, které nejsou v autoritní bázi.
MDT   X X U formátu ISIS  starší neužíváno, u formátu ISIS  mladší používáno obvykle buď MDT, nebo klíčové slovo. Po přechodu na MARC21 využíváno ve všech případech.
Skupina konspektu     X Pouze u záznamů v MARC21.
Číslo ČNB     X Pouze u záznamů v MARC21.
ISBN     X Pouze u záznamů v MARC21, ojediněle u formátu ISIS  mladší.
ISSN     X
Typ obsahu     X Pouze u záznamů dle norem RDA (od 1. 5. 2015 dále).
Typ média     X Pouze u záznamů dle norem RDA (od 1. 5. 2015 dále).
Typ nosiče     X Pouze u záznamů dle norem RDA (od 1. 5. 2015 dále).
URL adresa     X Pouze u záznamů v MARC21.

Vyhledávání v bázi

V bázi je možno vyhledávat několika různými způsoby, a to:

  1. pomocí jednoduchého vyhledávání v centrálním vyhledávacím okně (není-li zvoleno jinak, systém primárně prohledává všechny záznamy; kliknutím na tlačítko Hledej bez vyplnění dotazu lze zobrazit obsah celé databáze)
  2. pomocí pokročilého vyhledávání kombinací kritérií ze zvolených databázových polí
  3. pomocí fasetové navigace v pravém sloupci
  4. k záznamům je též možno přistupovat prostřednictvím rejstříků (nabídka v zápatí)

Export

Ze systému je prozatím možno exportovat omezené množství 200 záznamů ve formátech MARCXML a binárním MARC21. Zajímavou alternativou je export dat do PDF prostřednictvím nabídky „Vytisknout“. Uživatel si též může rešerši odeslat na e-mail či si ji uložit v uživatelském účtu.

Registrace

Registrace do systému není povinná, umožňuje však mimo jiné ukládat si uvnitř systému své vlastní rešerše, vytvářet si množinu oblíbených záznamů, připojovat k jednotlivým záznamům komentáře či vrátit se ke starším dotazům.

Možnosti nastavení

Systém umožňuje mj. zvolit si z cca 30 jazykových variant rozhraní (nabídka „Jazyk“ vpravo nahoře), nastavit počet jednotlivých záznamů na stránku či řadit záznamy od nejmladšího/nejstaršího (vždy až na úroveň dne), dle relevance, názvu článku či jména autora.

Další funkcionality

Na základě přítomnosti identifikátorů typu ISSN, ISBN či čísla České národní bibliografie jsou prezentovaná data prostřednictvím služby obalkyknih.cz doplněna o další související materiály, zejména obálky knih a časopisů.

Aktuálně zpracovávaná data, tj. zejména bibliografie literárního internetu a bibliografie samizdatová, jsou systematicky doplňována o linky na původní umístění daného dokumentu v síti, popř. též na jeho archivní kopii na portálu webarchiv.cz.

Tipy pro vyhledávání

Zástupné znaky

Pro nahrazení přesně jednoho znaku ve vyhledávacím výrazu použijte znak ?.

Příklad: chceme najít „text“ nebo „test“: te?t

Pro nahrazení jakéhokoliv množství znaků použijte znak *.

Příklad: chceme najít vše obsahující slova test, testy, testovat apod.: test*

Zástupné znaky lze vložit i doprostřed vyhledávaného slova: te*t

Poznámka: Zástupné znaky * a ? nelze použít na začátku vyhledávacího výrazu.

Přibližné vyhledávání

Použijte znak ~ (vlnovka, tilda) na konci jednoslovného výrazu.

Příklad: pro všechna slova podobná slovu „zrno“ můžete použít následující výraz: zrno~

Pro upřesnění podobnosti je možné použít další parametr. Jeho hodnota musí být mezi 0 a 1, čím více se hodnota blíží 1, tím podobnější slova jsou vyhledána.

Příklad: zrno~0.8

Výchozí hodnota tohoto upřesňujícího parametru je 0.5.

Hledání podle blízkosti slov

Použijte znak ~ (vlnovka, tilda) na konci víceslovného výrazu.

Příklad: pro vyhledání slov „divadlo“ a „Topol“, které jsou v záznamu maximálně 10 slov od sebe: “divadlo Topol”~10

Hledání podle rozsahu

Pro vyhledávání podle rozsahu použijte složené závorky { }.

Příklad: pro vyhledání slov, která začínají na A, B nebo C: {A TO C}

Stejným způsobem je možné použít i čísla.

Příklad: pro vyhledávání podle let: [2000 TO 2003]

Váhy slov v dotazu

Pro zvýšení váhy (významu) některého slova proti ostatním je možné použít znak^ (caret, vynechávka).

Příklad: ve výrazu: divadlo Topol^5 bude kladen větší důraz na slovo „Topol“.

Logické vyhledávací operátory

Booleovské operátory umožňují kombinovat dotaz pomocí logiky. Tento katalog umí zpracovat následující logické operátory: AND (a), +OR (nebo), NOT (ne) a .

Poznámka: Tyto operátory musejí být vždy psány VELKÝMI písmeny

AND (a)

Operátor AND je výchozí spojovací operátor. To znamená, že pokud nepoužijete žádný operátor, použije se vždy operátor AND. Operátor AND vrátí takové výsledky, které obsahují všechna vyhledávaná slova.

Příklad: Pro vyhledání záznamů, které obsahují slova „divadlo“ a „Topol“, použijte dotaz: divadlo Topol nebo divadlo AND Topol.

+

Operátor + znamená, že slovo za ním se v záznamu musí vždy nacházet.

Příklad: pro vyhledání záznamů, které musí obsahovat slovo „divadlo“ a mohou obsahovat slovo „Topol“, použijte dotaz: +divadlo Topol.

OR

Operátor OR způsobí, že ve výsledcích budou záznamy, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov.

Příklad: pro vyhledání záznamů, které obsahují výraz „divadlo Topol“ nebo jenom „Topol“, použijte dotaz: „divadlo Topol“ OR Topol.

NOT (ne)

Operátor NOT vyloučí z výsledků ty záznamy, které obsahují slovo uvedené za operátorem NOT.

Příklad: pro vyhledání všech záznamů, které obsahují slovo „divadlo“, ale neobsahují slovo „Topol“, použijte dotaz: divadlo NOT Topol

Poznámka: Operátor NOT není možné použít, pokud je vyhledávacím výrazem pouze jeden výraz. Následující dotaz nevrátí žádné výsledky: NOT divadlo.

Operátor  vyloučí z výsledků ty záznamy, které obsahují výraz za tímto operátorem.

Příklad: pro vyhledání všech záznamů, které obsahují slovo „divadlo“, ale ne „Topol“, použijte dotaz: divadlo –Topol.

Nenašli jste potřebné informace a potřebujete poradit? Kontaktujte nás na e-mailu clb@ucl.cas.cz.