Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Otázky a odpovědi

Otázka: Jsou v databázi k dispozici linky na plné texty excerpovaných článků?

Linky na plné texty článků jsou k jednotlivým záznamům postupně doplňovány ručně či strojově. Aktuálně jsou linkem na plný text vybaveny (a) záznamy z databáze literárního internetu, které odkazují jak na původní umístění textu na webu, tak na jeho zálohovanou verzi na portálu webarchiv.cz, pokud existuje, a (b) záznamy z databáze literárního samizdatu, pakliže je daný dokument k dispozici online na portálu scriptum.cz nebo na jiných soukromých webových adresách. Postupně jsou doplňovány i linky k dalším záznamům. Zatím nejnověji byly doplněny linky na všechny články, jejichž předloha je v digitální podobě k dispozici v Digitálním archivu časopisů ÚČL.

Otázka: Jak mohu nahlásit chybu v databázi?

Na chybu můžete upozornit přímo u jednotlivého záznamu formou komentáře, popř. ji nahlaste na e-mail clb@ucl.cas.cz.

Otázka: Jsou všechna data ČLB volně dostupná, nebo je potřeba se k přístupu k nim registrovat?

Veškeré datové zdroje ČLB jsou volně dostupné formou open access. Jejich případné využití pro publikační účely je podmíněno uvedením ČLB jako jejich zdroje (více o citování ČLB zde). Registrací je podmíněn pouze přístup k individualizovaným badatelským účtům, který nelze technicky řešit jinak.

Otázka: Co získám registrací do databází ČLB?

Registrace je volitelně možná do hlavního vyhledávacího rozhraní v systému VuFind a do systému RETROBI. Registrací uživatel získá možnost vytvořit si individuální badatelský účet, v němž si může ukládat výsledky předchozí práce (rešerše, individualizované komentáře a tagy atp.).

Otázka: Proč je třeba využití databází ČLB uvádět v tištěných publikacích?

Potřeba odkazovat na využití ČLB je dána jednak požadavky pravidelného mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR a nově též požadavkem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace uvádět dedikace výzkumným infrastrukturám pro potřeby hodnocení systému výzkumu a vývoje v ČR jako celku. Doporučené formy citace ČLB naleznete zde.

Otázka: Jak aktuální článková databáze je? 

Tým současné bibliografie zpracovává aktuální produkci českých a zahraničních periodik s bohemikální tematikou, a to pokud možno průběžně dle toho, jak jednotlivé tituly docházejí do knihovny ÚČL. Obvyklá doba zpracování záznamu se v případě periodického tisku (deníků, časopisů s periodicitou vydávání jednou měsíčně a četnější) pohybuje v řádu jednotlivých dnů, v případě knih a ročenek jednotlivých týdnů od vydání. Aktuální data z internetových zdrojů jsou excerpována souborně za určitý časový úsek, obvykle měsíčně až ročně. Ambicí ČLB je být při zpracování nejnovější produkce co nejvíce aktuální. Údaje o již vyexcerpovaných ročnících pravidelně aktualizujeme v databázi excerpovaných časopisů.

Otázka: Proč se v databázi České literární osobnosti v některých případech liší datum narození nebo úmrtí od údajů uváděných v některých jiných autoritních bázích?

Údaje se v některých případech mohou lišit, protože při zpracování záznamů v databázi České literární osobnosti ověřujeme osobní údaje u nežijících osob v úředních dokumentech, jako jsou například matriky, u žijících osob pak přímo u samotných autorů. Běžné databáze přebírají informace z různých veřejných zdrojů, kde mohlo dojít k nesprávnému uvedení či převzetí údajů a již je dále neověřují. Údaje získané přímo od dané osoby či z pramenů úřední povahy jsou v databázi doplněny příznakem „ověřeno“.