Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Český literární internet: data, analýzy, výzkum

Záměrem projektu realizovaného v letech 2017 až 2021 byl výzkum české literatury na internetu a vybudování základní informační infrastruktury pro tuto dynamicky se rozvíjející oblast. Projekt byl řešen ve třech základních osách – klíčových aktivitách, které tvořilo (a) zpracování analytické bibliografie českého literárního internetu; (b) vývoj softwarových nástrojů pro analýzu těchto dat; (c) vědecký výzkum tohoto materiálu s důrazem na problematiku vztahu literatury, nových médií, internetu a čtenářství.

Projekt byl věnován výzkumu českého literárního internetu. Internetová produkce tvoří součást soudobého literárního diskursu de facto již od počátků internetu v domácím prostředí v závěru minulého tisíciletí, v prvních dvou dekádách nového milénia pak její význam kontinuálně narůstá: Internet se stává nejen běžným médiem komunikace jednotlivých aktérů literárního života (elektronické časopisy, literární servery, webové fanziny a sociální sítě atp.), ale též přináší nové impulsy pro literaturu jako takovou (webové a online romány, SMS básně, blogy a jiné hybridní literární formy). Prozatím však nebyla zpracovávána ani analytická bibliografie českého literárního internetu, která by bezesporu posloužila jako výchozí zdroj dat pro další výzkum dané problematiky. Vypracování metodických postupů a technologických i dalších nástrojů a v návaznosti na to pořízení této bibliografie bylo vnímáno jako jeden z pilířů projektu. Bibliografické zpracování materiálu přitom otevřelo také nové příležitosti pro základní výzkum. Naopak základní výzkum, tj. druhý pilíř projektu, pomohl pole českého literárního internetu lépe definovat a určit základní východiska pro zpracování příslušné bibliografie (metodické postupy). V rámci projektu byly též připraveny softwarové nástroje (on-line utility pro analýzu bibliografických dat), které obě výše zmíněné linie výzkumu podpořily. Členy týmu byli jak přední badatelé specializující se na výzkum internetové a digitální literatury, tak odborný bibliografický tým výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie a IT specialisté se zkušenostmi z oblasti digital humanities.

Publikační výstupy projektu dostupné v režimu open access

Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu

The Reflection of Literary Activities in Digital Space

Tvořivost literatury v éře umělé inteligence

Polské čtenářství v časech digitálních… a jak se o něm přemýšlí

Čtečka může být dobrá, ale knížka je knížka (Čtení digitální a čtení tradiční)

Dokumentace literárního internetu: poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií

Czech Literary Culture in the Post-Digital Era

Čtenářská kultura. Pokus o vymezení

Poskytovatel financí:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kód:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001743
Doba řešení: 1. 7. 2017 – 30. 4. 2021
Řešitel: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým: Anděl Jan, Dvořáková Sára, Flanderka Jakub, Gnot Anna, Halabrínová Lucie, Hartmanová Pavla, Jáchimová Veronika, Jiřík Martin, Kittlová Markéta, Koliášová Jana, Malínek Vojtěch, Melichar Dominik, Mikešová Iveta, Miková Jana, Piorecký Karel, Pulcová Tereza, Sládková Lenka, Škubalová Marta, Trávníček Jiří, Večeřová Petra
Odkazy:CEPASEP

Projekt byl financován ze strukturálních fondů Evropské unie.

EU logolink