Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografie české literární vědy 1945–1960

Cílem projektu bylo zkompletovat do souvislého chronologického celku článkovou Bibliografii české literární vědy, a to konkrétně excerpcí titulů z posledního dosud nezpracovaného období 1945–1960, a následně vypracovat dvě certifikované metodiky, tj. metodiku zpracování oborové analytické bibliografie a metodiku pro odhalování a evidenci autorů článků signovaných pomocí šifer a pseudonymů.

Řešení projektu je možné rozdělit do dvou částí, tj. na vlastní bibliografickou excerpci a na zpracování obou metodik. Excerpce byla původně rozplánována do tří základních etap: v první měla být zpracována odborná periodika a periodika padesátých let, ve druhé denní tisk z let 1945–1960, ve třetí pak periodika vycházející v letech 1945–1948. Celkově bylo za dobu řešení projektu vytvořeno 70 140 záznamů. Vzniklá databáze Česká literární věda 1945–1960 (označená pracovně jako B45) podchycuje údaje z rozhodujících periodik zpracovávaného období a může plnohodnotně sloužit badatelským potřebám odborné i laické veřejnosti. Tato databáze představuje první databázové zpracování literárněvědné bibliografie daného období vůbec a propojuje tak dosavadní bibliografické zdroje ÚČL do jednoho souvislého chronologického celku. Zároveň se ale též jedná zřejmě o nejrozsáhlejší analytickou bibliografii daného období v českém prostředí vůbec, a databáze proto může dobře sloužit též badatelům z příbuzných humanitních oborů (historie, jazykověda, další národní filologie atp.). Je třeba též podtrhnout, že tato databáze na rozdíl od starších bibliografických tištěných přehledů vznikala bez vnějších ideologických a cenzurních tlaků, které je možné u starších soupisů vzniknuvších před rokem 1989 předpokládat. Úrovní svého zpracování (počet vyplňovaných polí, propojení na externí tezaury, dodržování relevantních standardů) i kvantitativními parametry (průměrně cca 5000 podchycených záznamů na rok) tato bibliografie zároveň nově tvoří jednu z nejkvalitněji zpracovaných součástí bibliografických zdrojů ÚČL.

Paralelně probíhaly práce na přípravě obou proponovaných metodik. Metodika zpracování oborové analytické bibliografie je minimálně v českém prostředí první certifikovanou metodikou svého druhu. Komplexně postihuje problematiku zpracování oborové analytické bibliografie, a to od otázek spjatých se stanovením excerpčního záběru přes klasifikaci jednotlivých zpracovávaných údajů až po práce redakční a kontrolní. Zároveň si všímá též sestavování bibliografií specializovaných a navrhuje postupy, jak takovéto odborné bibliografie koncipovat, a to opět od výchozích rozvah o zpracovávaném záběru přes otázky třídění a řazení takovýchto bibliografií až po problémy spjaté s jejich redakcí a přípravou doprovodného aparátu a přehledů. Metodika se v sobě snaží postihnout možnosti a postupy bibliografické práce jak v prostředí klasických lístkových katalogů a tištěných přehledů, tak v prostředí online databází, fulltextových vyhledavačů a dalších nástrojů, které pro ni nabízí moderní výpočetní technika. Její využívaní je tak předpokládáno nejen mezi odbornými bibliografy a pracovníky v informační vědě a knihovnictví, ale též mezi odbornou veřejností a vysokoškolskými studenty.

Ani v případě Metodiky zjišťování osob a pseudonymů v periodickém tisku nevíme o existenci obdobné práce zabývající se touto problematikou. Metodika po úvodní teoretické části nabízí typologii šifer a dále přibližuje proces dešifrace na různé úrovni komplexnosti a za využití různých dostupných podpůrných prostředků. Otázka identifikace autorských identit je přitom kruciální nikoli pouze pro zpracování a redakci nejrůzněji vymezených bibliografií a knihovnických katalogů, ale důležitou roli má též v základním výzkumu, neboť může zásadním způsobem přispět ke zkvalitnění stávající úrovně poznání. V neposlední řadě je pak třeba zmínit též zvýšený význam, který daná metodika nabývá v souvislosti s masovou digitalizací a autorskoprávní legislativou, neboť může napomoci určit autorství textů signovaných pouze šifrou či pseudonymem, nikoli plným jménem autora.

Identifikační údaje

Název: Bibliografie české literární vědy 1945–1960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi
Kód/Reg. číslo: DF12P01OVV011
Doba řešení: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2015
Řešitel: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým: Mgr. Eliška Davidová, Mgr. Jakub Flanderka, Mgr. Pavla Hartmanová, Mgr. Ondřej Hanus, Mgr. Markéta Holanová, Mgr. Veronika Jáchimová, František Knopp, prom. fil., Mgr. Ina Marešová, Jana Miková, Mgr. Iveta Mindeková, Daniel Řehák, Mgr. Stefan Segi, Mgr. Lenka Sládková, Mgr. Jana Stillerová, Mgr. Vendula Trnková, Mgr. Šárka Vlasáková
Odkaz do CEP: DF12P01OVV011
Poskytovatel dotací:Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury logo

Výstupy