Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Globální trajektorie české literatury od roku 1945

Projekt si klade za cíl zmapovat celosvětové šíření české literatury v knižní formě od konce druhé světové války do současnosti. Využívá k tomu kombinaci analýzy dat velkého rozsahu (Big Data) a kvalitativních metod sociologie a dějin překladu.
Pro analýzu metadat o knihách projekt rozvine koncepty překladatelských kanálůindividuálních trajektorií, díky čemuž překoná dichotomii oficiální a neoficiální literární produkce a nabídne vyváženější, dynamický a vícevrstvý model mezinárodního šíření literatury, který postihne rozmanitost překladové produkce a způsobů mezinárodního šíření české literatury.
V kvalitativních studiích se modely kvantitativně založeného vzdáleného čtení (distant reading) propojí s textologickými a orálně-historickými pohledy na prezentaci a reprezentaci vybraných aspektů české literatury v překladu.
Tento projekt poskytne ucelený pohled na globální šíření české literatury za uplynulých 75 let, včetně období studené války, rozpadu Východního bloku, globalizace a evropské integrace.
Současně si klade za cíl rozvinout digitální metody zkoumání globálních literárních systémů.

Publikace

MIESENBÖCK, Julia: “Like-minded agents and established consecrators: Czech-to-German poetry translators, 1948–1989.” In Translation Studies, 2023, doi.org/10.1080/14781700.2023.2231932

VIMR, Ondřej: “Choosing Books for Translation: A Connectivity Perspective on International Literary Flows and Translation Publishing.” In Diana Sanz-Roig & Neus Rotger: Global Literary Studies: Key Concepts. Berlin: De Gruyter, 2023, pp. 279-300. https://doi.org/10.1515/9783110740301-012

VIMR, Ondřej & ROSIŃSKI, Cezari: Česká literatura ve světě: možnosti mapování ve velkém rozsahu (1820-2020), in Česká literatura LXX, č. 6, s. 711-734, doi: 10.51305/cl.2022.06.03

SŁOWIK, Olga: “Becoming a Czech literature translator in Poland: thet role of trust.” In Perspectives. Translation Theory and Practice, 2022, doi: 10.1080/0907676X.2022.2119875

VIMR, Ondřej: “A computational approach to the history of Czech literature in translation during the Cold War (1948-1989)”. In Translation Studies. Submitted 2022

MIESENBÖCK, Julia: “Jaroslav Seiferts Übersetzerinnen und Übersetzer ins Deutsche“. Submitted 2022.

GNOT, Anna: “Tamizdat translation agent as cultural mediator: archival exploration of trajectories in the case of Ota Filip”. In Translation Studies. Submitted 2022, accepted 2023.

ROIG-SANZ, Diana, FÓLICA, Laura Fólica, TORRES, Ester Torres, VIMR, Ondřej: “Translation Flows Between Peripheral Languages in the Long Nineteenth Century”. In Lieven D’Hulst (ed.): Cultural History of Translation (vol. 5). Bloomsbury. Submitted 2021, accepted 2022.

Konferenční příspěvky, zvané přednášky, workshopy, panely

VIMR, Ondřej: FRBR, library catalogues, bibliographies… or what do we need to carry out research into literature from a global perspective. (workshop: Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data, 12. října 2022)

VIMR, Ondřej: Obrysy české světové literatury 1820–2020. (konference: VI. Kongres světové literárněvědné bohemistiky, Praha, 28. června – 1. července 2022).

SŁOWIK, Olga: Consecration and trust at the beginning of translators’ careers. (konference: Advancing Translation Studies. European Society for Translation Studies Congress, Oslo, 22. – 25. června 2022)

VIMR, Ondřej, ROIG-SANZ, Diana, MIESENBÖCK, Julia: A Global Perspective on Translation Flows (peer-review panel kongresu, konference: Advancing Translation Studies. European Society for Translation Studies Congress, Oslo, 22. – 25. června 2022)

VIMR, Ondřej: Reconstructing and Interpreting Large Datasets on Historical Translation Flows. Czech Literature in Translation in 1820-2020. (konference: History and Translation: Multidisciplinary Perspectives, Tallinn, 25.-28. května 2022)

GNOT, Anna: Multitranslational Dimension of Forbidden Literature –
the History of Translations of Polish Literature in Czech Literary Samizdat (konference: History and Translation: Multidisciplinary Perspectives, Tallinn, 25.-28. května 2022)

MIESENBÖCK, Julia: Specifics of Czech to German Poetry Translators during the Cold War (konference: History and Translation: Multidisciplinary Perspectives, Tallinn, 25.-28. května 2022)

SŁOWIK, Olga: Becoming a Czech Literature Translator in Poland: a Trust-based Approach (konference: History and Translation: Multidisciplinary Perspectives, Tallinn, 25.-28. května 2022)

VIMR, Ondřej: Time Series and Computation Literary Studies. Translation of Czech Literature (1850-2020). (workshop, Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities, Helsinki, 24. května 2022)

VIMR, Ondřej: Trajektorie české světové literatury. Big Data Approach. (zvaná přednáška, Moravská zemská knihovna, Brno, 25. listopadu 2021)

GNOT, Anna: Cesta Lojzka Lapáčka z Petlice do Indexu: román Oty Filipa jako medium (konference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index, 20. října, Vysoká škola kreativní komunikace)

MIESENBÖCK, Julia: Kdo překálá českou poezii do němčiny? Typologie překladatelů a překladatelek české poezie 1948-1989 (Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

GNOT, Anna: Ota Filip jako kulturní zprostředkovatel transferu české literatury do němčiny v 70. letech 20. století. (Světová literatura v Čechách  česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

SŁOWIK, Olga: Jak získat důvěru? Překladatelské debuty v česko-polském kontextu. (Světová literatura v Čechách  česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

VIMR, Ondřej: Trajektorie české světové literatury. Otázky a možnosti výzkumu ve velkém měřítku. (Světová literatura v Čechách  česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

VIMR, Ondřej: Geographies and Networks: Spatial Aspects of Global Literary Circulation (Global Literary Studies: Key Concepts. International Symposium. 20.-21. května, 2021, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona)

VIMR, Ondřej: Managing Translation Flows: Small Literatures in a Globalised Europe (symposium Supplying translation: exploring literary translation as a supply-driven phenomenon, 26.-27. dubna 2021, University of Nottingham) [keynote presentation]

VIMR, Ondřej: Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. (conference Bridging the Gap Between Traditional and Digital Literary Studies. 27.–29. září 2020, Network for Digital Literary Studies a The Royal Danish Library, Kodaň)

VIMR, Ondřej: Modelling International Trajectories of a Literature. The Case of Czech Literature since 1945. (Between the Nation and the World. The Role of Translation and Para-Diplomatic Initiatives in the Circulation of Small/Minor/Peripheral/Less Translated Literatures. 29.–30. června 2020. Open University of Barcelona, On-line symposium)

Identifikační údaje
Název:Globální trajektorie české literatury od roku 1945
Kód projektu:GJ20-02773Y
Doba řešení:1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Řešitel:Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
Řešitelský tým:Mgr. Anna Gnot, Ph.D., Mag. Julia Miesenböck, Cezary Rosiński, Mgr. Olga Słowik
Poskytovatel dotace:Grantová agentura České republiky
Odkazy:CEP