Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Česká literární bibliografie I

S platností od roku 2016 byla Česká literární bibliografie zařazena na tzv. Cestovní mapu výzkumných infrastruktur ČR pro výzkum, vývoj a inovace a získala podporu pro řešení stejnojmenného projektu výzkumné infrastruktury. Projekt byl implementován v průběhu let 2016–2019. Díky finanční podpoře MŠMT prošla ČLB v tomto období rychlým a dynamickým vývojem a transformací do podoby komplexní bibliografické výzkumné infrastruktury se širokým spektrem služeb a vyvíjených činností.

Za dobu řešení projektu prošly zásadní kvalitativní proměnou hlavní databázové zdroje ČLB, tj. databáze tzv. současné bibliografie. Ty byly v roce 2016 přístupné pouze jako soubor jednotlivých oddělených databází s odlišnými normami věcného popisu a rozdílnou strukturou dat (celkem 7 bází, 3 různé výchozí typy záznamů; 2 historicky odlišné databázové masky; cca 430 000 záznamů). V letech 2015 a 2016 však tyto báze prošly dlouhou a náročnou konverzí, při níž byla původní data nejen převedena z výchozího proprietárního formátu do mezinárodního standardizovaného výměnného formátu MARC21, ale zároveň byla provedena komplexní redakce a čištění databáze. Data byla obohacena o existující perzistentní identifikátory (např. kódy ISSN) včetně harmonizace selekčních termínů se souborem národních autorit (úspěšnost propojení dosáhla cca 65 %).

V letech 2017–2019 byla data ČLB dále kvalitativně rozvíjena: byla provedena komplexní revize rejstříku geografických termínů, v úplnosti byl zrevidován rejstřík osoba-předmět, přibližně 50 % bibliografických citací bylo formálně sjednoceno. Jen za rok 2019 tyto opravy zasáhly 137 000 záznamů. Nově začaly být záznamy ČLB doplňovány o linky na plné texty jednotlivých dokumentů. V průběhu realizace projektu byla také připravena konverze biografické databáze České literární osobnosti (CLO) do formátu MARC21 pro autority.

Dynamickým vývojem prošla mezinárodní spolupráce ČLB. Její aktivity jsou dozorovány mezinárodní Vědeckou radou a klíčového partnera nalezla v sesterském pracovišti Polské literární bibliografie, resp. Centra pro digital humanities Instytutu Badań Literackich Polské Akademie věd. Významného úspěchu pak ČLB ve spolupráci s IBL dosáhla ustavením Bibliographical Data Working Group při konsorciu DARIAH-ERIC, již společně koordinují V. Malínek za ČLB a T. Umerle za IBL (více zde: https://www.dariah.eu/activities/working-groups/bibliographical-data-bibliodata/). Aktuální činnost ČLB i výsledky jejího vlastního výzkumu jsou v současnosti pravidelně prezentovány na řadě prestižních mezinárodních konferencí.

ČLB též intenzivně kooperuje v rámci národních sítí výměny vědeckých informací. Je členem hlavních profesních organizací (Svaz knihovních a informačních pracovníků – SKIP, Sdružení knihoven – SDRUK, sekce pro bibliografii). Aktivně se účastní odborné komunikace na konferencích z oblasti české literatury a literární vědy, knihovnictví a informační vědy atp. Její data jsou přístupná prostřednictvím řady společných vyhledavačů. Aktivně se spolupodílí na tvorbě souboru národních autorit, koordinovaného Národní knihovnou ČR. Prezentace ČLB probíhají v rámci akcí jako Týden vědy a techniky či na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.

Významně se zintenzivnila spolupráce ČLB s vysokými školami. ČLB pravidelně navštěvují studenti prvních ročníků bohemistiky na FF UK, při PedF UK zajišťuje ČLB v současnosti standardní kurz zaměřený na práci s vědeckými informacemi, v roce 2018 ČLB organizačně zaštítila cyklus tzv. Jinonických informačních pondělků pro studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Pravidelně pak ČLB spoluorganizuje tzv. školy praktické bohemistiky pro doktorandy mimopražských univerzit (FF Ostravské univerzity, FF MU Brno, FF UP Olomouc).

Narostly též publikační aktivity ČLB. Vedle pravidelné rubriky anotovaných bibliografických přehledů v ústředním oborovém časopise Česká literatura začaly být nově připravovány roční přehledy obhájených disertací. Významně posílily též publikace v cizích jazycích. V roce 2016 byla při ČLB založena specializovaná knižní edice Bibliographica, zaměřená na vydávání rozsáhlých specializovaných bibliografií či odborných a metodických prací, zabývajících se bibliografickou tematikou.

Velkou péči se ČLB snaží věnovat své uživatelské komunitě a komunikaci s ní. Ve sledovaném období se počet uživatelů databází ČLB zdvojnásobil (z 59 741 v roce 2015 na 107 202 v roce 2019). Na počátku roku 2018 ČLB provedla dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů se svými službami, jehož se zúčastnilo cca 450 uživatelů. Nejčastějším požadavkem účastníků výzkumu bylo vytvoření jednotného vyhledávacího rozhraní pro veškeré zdroje ČLB. Odpovědí je urychlená implementace výše zmíněného discovery systému VuFind. Již několik let ČLB provozuje samostatný facebookový účet.

ČLB zároveň prošla významnou kvantitativní proměnou: během let 2016–2019 byly její báze rozšířeny o cca 95 000 záznamů. Retrospektivně byla doplňována analytická bibliografie českého literárního samizdatu (k 31. 12. 2019 obsahovala celkem 10 314 záznamů). Díky projektu ČLI je aktuálně zpracovávána bibliografie českého literárního internetu (k 31. 12. 2019 celkem 21 125 záznamů). Obě zmiňované dílčí báze jsou minimálně v českém prostředí tematicky i metodologicky průkopnickými projekty, mapujícími oblasti, jimž se jiné analytické bibliografie prakticky nevěnují. Celkem obsahovaly báze ČLB k datu ukončení řešení projektu 616 388 záznamů.

V závěru řešení projektu tak ČLB představuje moderní výzkumnou bibliografickou infrastrukturu, která kvalitou i kvantitou svých dat, metodologickou úrovní, šíří excerpovaných materiálů, zapojením do mezinárodní komunikace, chronologickým záběrem, otevřeností přístupu ke svým datům, propracovaným systémem interních kontrol i komplexností svých aktivit jen obtížně hledá srovnání minimálně v evropském měřítku. Opodstatněnost tohoto závěru lze potvrdit i na základě srovnávacích informací, které ČLB získala svým zapojením do mezinárodního výzkumného prostoru (zejména v rámci kooperace uvnitř DARIAH Bibliographical Data Working Group).

Aktivity a výstupy

               Přednášky, workshopy, konference

 1. Týden s Českou literární bibliografií (18.–20. 10. 2016)
  • (celkový počet účastníků: 94; tisková zpráva a program zde: http://www.ucl.cas.cz/images/Tiskov%C3%A1_zpr%C3%A1va_Den_s_%C4%8CLB.pdf)
  • Jednotlivě zahrnoval:

   18. 10. 2016 Česká literární bibliografie v roce 2016 – blok prezentací stávajících a ukončených výzkumných projektů

   19. 10. 2016 České oborové bibliografie: seminář oborových bibliografií (workshop; tištěný výstup – sborník České oborové bibliografie)

   20. 10. 2016 Článková bibliografie českého literárního samizdatu (diskusní setkání)
 2. Literárněvědné fórum (přednáškový cyklus ÚČL; podzim 2018)
  • Jednotlivě zahrnoval přednášky:

   23. 10. 2018 Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989−2000) (dr. Maciej Maryl, IBL PAN, Varšava; online záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=GPhAUZWhFnQ&t=2s)

   20. 11. 2018 ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibliografie (Mgr. Marta Kolárová, ČLB; počet účastníků: 7)

   15. 1. 2019 ČLB 2020: bilance a perspektivy (Vojtěch Malínek, ČLB; počet účastníků: 17)
 3. Jinonické informační pondělky (přednáškový cyklus pořádaný ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK; podzim 2018)
  • Zaměstnanci ČLB přednesli přednášky:

   29. 10. 2018 Lenka Sládková: České literární ceny (počet účastníků: 26)

   5. 11. 2018 Gabriela Romanová: Bibliografie samizdatu (počet účastníků: 31)

   19. 11. 2018 Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945−1960 (počet účastníků: 34)

   26. 11. 2018 Pavla Hartmanová: Český literární internet (počet účastníků: 29)

   3. 12. 2018 Markéta Holanová: Digitální archivy (počet účastníků: 34)
 4. Přednášky pořádané v ÚČL v rámci spolupráce s IBL:

  17. 10. 2019 Workshop „Future of Czech and Polish Literary Bibliography“ (program zde: https://ucl.cas.cz/images/CLB-PBL_workshop.pdf; celkový počet účastníků: 20)

  6. 3. 2019 Cezary Rosiński: Building the Czech-Polish bibliographic dataset for research purposes

  21. 11. 2019 Cezary Rosiński: Bibliographical data analysis

MŠMT logo

Identifikační údaje

Název: Česká literární bibliografie
Kód/Reg. číslo: LM2015059
Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Řešitel: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým: Kamil Bouška, Jakub Flanderka, Magdalena Fottová, Anna Gnot, Marta Edith Holečková, Pavla Hartmanová, Markéta Ř. Holanová, Veronika Jáchimová, Roman Kanda, Marta Kolárová, Marta Kellerová Kordíková, Vojtěch Malínek, Dominik Melichar, Iveta Mikešová, Jana Miková, Tereza Pulcová, Gabriela Romanová, František A. Podhajský, Daniel Řehák, Stefan Segi, Lenka Sládková, Šárka Sladovníková, Marta Škubalová, Jana Vargová, Petra Večeřová, Lukáš Michael Vytlačil 
Odkaz do CEP: LM2015059