Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Future of Czech and Polish Literary Bibliography

Klíčovými zahraničními partnery České literární bibliografie jsou sesterské pracoviště Polska Bibliografia Literacka a Centrum Humanistyky Cyfrowej (Centrum pro digital humanities), provozovaná při Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Spolupráce obou institucí se od roku 2015 významně zintenzivnila. Roku 2016 český a polský literárněvědný ústav spolupracovaly na přípravě projektu OppORNIC, zaměřeného na výzkum opoziční kultury v zemích bývalého východního bloku, pro program H2020. Návazně se výzkum samizdatu stal jedním z hlavních bodů společného výzkumu obou pracovišť, a to v rámci projektů podpořených z programů COST a INTERCOST.

K rozvoji spolupráce ČLB a PLB zásadně přispěl mobilitní projekt „Future of Polish and Czech Literary Bibliography: Towards integration and exploitation in comparative research“ (řešitelé V. Malínek a P. Wciślik), podpořený v letech 2017–2019 českou a polskou Akademií věd. V jeho rámci 4–5 badatelů z ČLB a stejný počet z Centra pro digital humanities IBL PAN a PBL každoročně v rámci tohoto projektu pracovalo týden v sesterské infrastruktuře. Během řešení projektu byly rychle identifikovány vzájemné styčné plochy a výměnné pobyty byly intenzivně využívány k práci na společných dílčích úkolech a publikačních výstupech i k workshopům s výzkumníky z druhé země.

Výběr z nejdůležitějších výsledků spolupráce IBL a ČLB:

  • účast V. Malínka v rámci diskuse u kulatého stolu na téma Digital humanities (Varšava, 19. 11. 2018)
  • přednáška M. Maryla „Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989−2000)“ v rámci Literárněvědného fóra (ÚČL, Praha, 23. 10. 2018)
  • společné vystoupení V. Malínka a T. Umerleho na konferenci DocuMedia Revolution s příspěvkem „What (not) to document?“, věnovaného metodologickým otázkám zpracování internetové bibliografie (Turín, 5. 10. 2018)
  • příspěvek P. Hartmanové a P. Czwordon-Lis s názvem „The Reflection of Literary Activities in Digital Space“, přednesený na konferenci o šedé literatuře v Národní technické knihovně v Praze; tištěná verze příspěvku vyšla v časopise Grey Journal, evidovaném v bázi SCOPUS
  • společný příspěvek T. Umerleho, P. Wciślika a V. Malínka na prestižní konferenci DH2019 (Utrecht, 11. 7. 2019) s názvem „From a Reference Book to Research Data: Literary Bibliographies as Sources for the Data-driven Research“ (podíl přijatých příspěvků = 40 %)
  • závěrečný projektový workshop „Future of Czech and Polish Literary Bibliography“ (celkem 8 příspěvků; detailní program zde: https://ucl.cas.cz/images/CLB-PBL_workshop.pdf)
  • příprava bibliografické databáze ohlasu polské opoziční kultury v českém prostředí (G. Romanová, A. Gnot, C. Rosiński za koordinace P. Wciślika)
  • datový specialista IBL dr. Cezary Rosiński strávil v letech 2018 a 2019 dva měsíční výměnné pobyty v Praze, v jejichž rámci mj. připravil skript pro transformaci dat v MARC21 do strojově čitelné tabulky (2018) a návazně skript pro konverzi dat PBL z proprietárního formátu do MARC21 (2019; další rozvoj vedoucí ke vzájemnému propojení dat obou institucí je ve výhledu – betaverze)

Nejvýznamnějším výsledkem spolupráce ČLB a IBL je pak bezesporu ustavení Bibliographical Data Working Group v rámci konsorcia DARIAH-ERIC, jejíž vznik v závěru roku 2018 společně iniciovali T. Umerle (PBL) a V. Malínek (ČLB). K oficiálnímu schválení ze strany vedení DARIAH došlo v září 2019. Prvotním cílem skupiny je vytvořit na evropské úrovni platformu pro vzájemnou diskusi mezi zpracovateli bibliografických dat, datovými výzkumníky, IT vývojáři a dalšími osobami a institucemi zabývajícími se bibliografickou problematikou. V současnosti pracovní skupina čítá asi 30 badatelů z 15 různých zemí (více zde: https://www.dariah.eu/activities/working-groups/bibliographical-data-bibliodata/).

Intenzivní spolupráce mezi oběma pracovišti vedla i k úvahám o zřízení společné platformy pro jednotnou prezentaci dat obou pracovišť. Výsledkem je projekt LiBRI (Literary Bibliography Research Infrastructure), v jehož rámci je vyvíjen portál Literarybibliography.eu. IT infrastruktura (discovery systém VuFind) je zajišťována ÚČL, obě pracoviště pak spolupracují na harmonizaci svých dat a unifikaci přístupových tezaurů na základě mezinárodně užívaných systémů perzistentních identifikátorů (VIAF, Library of Congress Subject Headings atp.). Ve výhledu je pak možnost zapojení dalších národních bibliografií pro literární vědu, jednání v tomto směru byla vedena s kolegy z Maďarska a Slovenska.