Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci

Ústav pro českou literaturu AV ČR realizuje od začátku roku 2020 projekt Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci (RKU), jehož cílem je nastavit strategické řízení výzkumné organizace v souladu se strategií Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Základním krokem k implementaci této strategie je získání a udržení certifikátu HR Award, čímž ÚČL prokáže soulad své činnosti s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Projekt RKU zároveň umožní rozvoj dalších oblastí HRS4R, které poskytují vědcům a infrastrukturním pracovníkům podporu v jejich činnosti. Přínosem tohoto projektu tedy bude zefektivnění práce a profesionalizace v oblastech lidských zdrojů obecně, evaluace v oblasti výzkumu či popularizace výsledků výzkumné činnosti, rozpočet projektu pamatuje také na rozvoj mezinárodní spolupráce či téma otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

V rámci aktivit projektu směřujících k rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace UČL AV ČR se i pro pracovníky výzkumné infrastruktury ČLB otevírá možnost absolvovat zahraniční stáže či přivítat na ÚČL odborníky ze zahraničních vědeckých institucí. Účelem těchto aktivit je navázání a rozvoj mezinárodní spolupráce vedoucí k transferu znalostí, sdílení zkušeností a přenosu know-how, v případě výzkumné infrastruktury ČLB konkrétně v oblasti bibliografických a textových dat.

ČLB má v rámci projektu v plánu spolupráci se čtyřmi zahraničními pracovišti, a to ve Finsku (Helsingin yliopisto, Department of Digital Humanities), ve Španělsku (Euskal Herriko Unibertsitatea), ve Švýcarsku (École polytechnique fédérale de Lausanne, Digital Humanities Laboratory) a v Polsku (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk).

S činností výzkumné infrastruktury ČLB souvisí rovněž aktivity projektu RKU zaměřené na podporu rozvoje otevřeného přístupu k vědeckým informacím a digitalizace zdrojů. V oblasti open access bude zpracována strategie odpovídající oborové tradici a nadále budou rozvíjeny také digitalizační a archivační činnosti ústavu zajišťované pracovníky ČLB (Digitální knihovna, Digitální archiv časopisů, edice E).

Identifikační údaje

Název:Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci
Kód projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701-1
Doba řešení:1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Řešitel:Tomáš Suk
Řešitelský tým za ČLB:Vojtěch Malínek, Veronika Zemanová
Poskytovatel financí:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odkaz do CEP:EF18_054/0014701

logolink

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.