Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Média kulturní opozice v Československu

(INTER-COST /MŠMT/; 2018–2021; řešitel Jan Matonoha)

Cílem projektu s názvem Média kulturní opozice v Československu je rozvoj výzkumných aktivit, které korespondují se záměry celoevropské akce COST NEP4DISSENT. New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent. Její snahou je iniciovat novou, přelomovou etapu bádání o kulturním disentu a vytvořit platformu pro jeho propojený, nadnárodní a multidisciplinární výzkum včetně důrazu na inovativní a efektivní šíření výsledků této práce a kooperaci s dalšími relevantními odborníky a zástupci z praxe. Český vědecký tým, jejž tvoří zástupci tří pracovišť Akademie věd ČR (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), se plně do aktivit akce COST zapojuje a v souladu se zaměřením podprogramu INTER-COST do akce NEP4DISSENT integruje společný výzkumný projekt Média kulturní opozice v Československu.

V rámci něj se zaměřuje na bádání v oblasti intelektuálních dějin zejména období tzv. normalizace v Československu. Jeho těžiště představuje výzkum a interpretace nezávislých literárních, kulturních a intelektuálních aktivit v jejich proměnách, různých podobách a interakcích jak vzájemných, tak vůči proměňující se politické situaci, oficiálnímu diskursu či vládnoucí ideologii. Společenskovědní mezioborová součinnost na národní úrovni a vzájemné obohacování výzkumu českého a výzkumu ostatních evropských účastníků akce COST přinese nové, cenné impulsy do bádání o kulturním disentu. Zároveň přispěje k hlubší odborné reflexi tohoto, v domácím vědeckém milieu dosud zčásti opomíjeného fenoménu v celoevropském měřítku.

Spoluřešitelé za ÚČL:PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Petra Loučová (administrátorka projektu)
Partneři FÚ AV ČR:PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Joseph Grim Feinberg, M.A.,
Ph.D.
Partneři ÚSD AV ČR: PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., Mgr. Kristina Andělová